Noteikumi un nosacījumi

Interneta veikala “izsekot.lv” preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk tekstā – “Noteikumi”). Pēc Pircēja iepazīšanas ar Noteikumiem, sāk darboties pusēm saistošs juridiskais dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, preču iegādes un apmaksas nosacījumus, preču piegādes un atgriešanas kārtību, pušu atbildību un citus noteikumus, kas saistīti ar preču pirkšanu un pārdošanu interneta veikalā “izsekot.lv”.

1.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, papildināt vai papildināt Noteikumus, ievērojot tiesību aktos noteiktās prasības. “izsekot.lv: informēs reģistrēto Pircēju par jebkurām izmaiņām, labojumiem vai papildinājumiem.

1.3. Interneta veikala “izsekot.lv” tirdzniecība tiek veikta Latvijas Republikas teritorijā.

1.4. Mūsu interneta veikalā var veikt pirkumus:

1.4.1. rīcībspējīgas fiziskas personas, t.i. pilngadību sasniegušas personas, kuru rīcībspēja nav ierobežota tiesas kārtībā;

1.4.2. nepilngadīgās personas vecumā no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem tikai ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu, ja viņi patstāvīgi nepārvalda savus ienākumus;

1.4.3. juridiskas personas;

1.4.4. visu iepriekšminēto personu pilnvarotie pārstāvji;

2. Personas datu aizsardzība

2.1. Jebkāda informācija, kas saistīta ar personas datiem un ir reģistrēta interneta veikalā “izsekot.lv”, ir pakļauta Pārdevēja Personas datu aizsardzības politikai, kuras noteikumi ir detalizēti norādīti “Personas datu aizsardzības noteikumos” vietnē.

3. Pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšanas brīdis

3.1. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs, izvēloties iegādāto(-ās) preci(-es) un izveidojot preču grozu, noklikšķina uz saites “Apmaksāt”.

3.2. Katrs starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtais pirkšanas-pārdošanas līgums tiek reģistrēts un glabājas interneta veikala “izsekot.lv” datubāzē.

4. Pircēja tiesības

4.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces interneta veikalā “izsekot.lv” saskaņā ar šiem Noteikumiem un interneta veikala noteikto kārtību.

4.2. Pircējam ir tiesības atkāpties no pirkšanas-pārdošanas līguma, kas it noslēgts ar interneta veikalu “izsekot.lv”, par to rakstiski paziņojot Pārdevējam (pa e-pastu, norādot atgriezto preci un preces pasūtījuma numuru) ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas no preču piegādes dienas, ja līgums nav noslēgts par:

4.2.1. audiovizuālo darbu un fonogrammu piegādi uz jebkādiem video vai audio medijiem, datorprogrammām, un iepakojuma aizsardzība ir bijusi bojāta;

4.2.2. grāmatu, laikrakstu, žurnālu vai citu periodisko izdevumu piegādi:

4.3. Noteikumu 4.2.punktā paredzētās Pircēja tiesības tiek īstenotas saskaņā ar “Preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, ja līgums tiek noslēgts, izmantojot sakaru līdzekļus”, kas apstiprināti ar 2001.gada 17.augusta Ekonomikas ministra rīkojumu Nr.258.

4.4. Noteikumu 4.2.punktā paredzētās tiesības Pircējs var izmantot tikai tad, ja prece nav bijusi bojāta vai tās izskats nav būtiski mainīts, kā arī tad, ja prece nav bijusi lietota.

 

5. Pircēja pienākumi

5.1. Pircēja pienākums ir samaksāt par preci un pieņemt preci šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.

5.2. Pircējs apņemas nenodot savus pieteikšanās datus trešajām personām. Ja Pircējs zaudē savus pieteikšanās datus, viņam par to nekavējoties jāinformē Pārdevējs, izmantojot sadaļā “Kontakti” norādītos saziņas līdzekļus.

5.3. Pircēja reģistrācijas veidlapā norādīto datu izmaiņu gadījumā viņam tie nekavējoties jāatjaunina.

5.4. Lietojot interneta veikalu “izsekot.lv”, Pircējs apņemas ievērot šos Noteikumus, citus nosacījumus, kas skaidri norādīti interneta veikalā, un nepārkāpt Lietuvas Republikas tiesību aktus.

6. Pārdevēja tiesības

6.1. Pārdevējam ir tiesības pēc saviem ieskatiem noteikt preču groza minimālo izmēru, t.i. minimālo summu, par kādu tiks izpildīts Pircēja pasūtījums. Šīs summas vērtība ir redzama, apskatot preču grozu.

6.2. Gadījumā, ja Pircējs mēģina graut interneta veikala stabilitāti un darbības drošību vai pārkāpj savus pienākumus, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja piekļuvi interneta veikalam vai izņēmuma gadījumos atcelt Pircēja reģistrāciju.

6.3. Svarīgu apstākļu rāšanas gadījumā Pārdevējs var uz laiku vai pavisam pārtraukt interneta veikala darbību, iepriekš nebrīdinot Pircēju.

6.4. Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja Pircēja brīdinājuma anulēt pasūtījumu, ja Pircējs, izvēloties Noteikumu 8.2.1., 8.2.2. vai 8.2.3. punktos paredzētos apmaksas veidus, nemaksā par precēm 3 (trīs) darba dienu laikā.

6.5. Pircējam izvēloties Noteikumu 8.2.4.punktā paredzēto apmaksas veidu - skaidrā naudā preces saņemšanas brīdī, Pārdevējs, ja pasūtījumā sniegtās informācijas dēļ rodas neskaidrības, sazinās ar Pircēju pa pasūtījumā norādīto tālruni. Preču piegādes termiņš šajā gadījumā tiek skaitīts no tās dienas, kad Pārdevējs sazinās ar Pircēju. Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja Pircēja brīdinājuma anulēt pasūtījumu, ja Pārdevējs 3 (trīs) darba dienu laikā nevar sazināties ar Pircēju.

7. Pārdevēja pienākumi

7.1. Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircējam iespēju izmantot interneta veikala “izsekot.lv” sniegtos pakalpojumus saskaņā ar šajos Noteikumos un interneta veikala noteiktajiem nosacījumiem.

7.2. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja tiesības uz privātumu attiecībā uz viņa personīgo informāciju, kas norādīta interneta veikala reģistrācijas veidlapā, izņemot Lietuvas Republikas tiesību aktos un “Personas datu aizsardzības noteikumos” paredzētos gadījumus.

7.3. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz viņa norādīto adresi saskaņā ar Noteikumu 9.punktā noteiktajiem nosacījumiem.

7.4. Pārdevējs svarīgu apstākļu dēļ nespējot Pircējam piegādāt pasūtītās preces, apņemas piedāvāt analogisku vai maksimāli līdzīgu preci. Ja Pircējs atsakās pieņemt analoģisku vai līdzīgu preci, Pārdevējs apņemas 3 (trīs) darba dienu laikā atgriezt Pircējam samaksāto naudu, ja tika veikta priekšapmaksa.

8. Preču cenas, apmaksas kārtība un termiņi

8.1. Preču cenas interneta veikalā un noformētais pasūtījums ir norādītas eiro. PVN nav piemērots, jo interneta veikals nav PVN maksātājs.

8.2. Preces var apmaksāt ar sekojošiem maksājuma veidiem:

8.2.1. Apmaksa ar bankas pārskaitījumu uz Pārdevēja norādīto kontu

8.2.2. Apmaksa, izmantojot kredītkaršu apkalpošanas sistēmu - priekšapmaksa, izmantojot PayPal kredītkaršu apkalpošanas sistēmu. Uzņēmumi, kas administrē kredītkaršu apkalpošanas sistēmas (UAB First Data Lietuva un PayPal (Europe) S. à.r.l & Cie, S.C.A.), ir šajā gadījumā atbildīgi par datu drošību.

8.2.3. Apmaksa ar kredītkarti preces saņemšanas brīdī - Pircējs apmaksā preces piegādes (pieņemšanas un nodošanas) brīdī.

8.3. Veicot apmaksu ar punktos 8.2.1. un 8.2.2. norādītājiem veidiem, Pircējs apņemas veikt apmaksu nekavējoties. Minētajos gadījumos, ņemot vērā Noteikumu 6.4.punktā paredzētās Pārdevēja tiesības, tikai pēc maksājuma saņemšanas tiek uzsākta preču pakas formēšana un preču piegādes laika skaitīšana.

8.4. Pēc tam, kad Pircējs ir izvēlējies vēlamo preci, noklikšķinot uz saites “Drukāt” sadaļā “Mani pasūtījumi”, Pircējs redz un var izdrukāt pasūtījuma lapu – priekšapmaksas rēķinu. Pēc tam, kad Pircējs ir noslēdzis līgumu ar Pārdevēju (noklikšķinot uz saites “Apmaksāt”), noklikšķinot uz saites “Drukāt” sadaļā “Mani pasūtījumi”, Pircējs redz un var izdrukāt rēķinu. Rēķinā ir norādītas izvēlētās preces, preču daudzumi, piedāvātās atlaides, preču gala cena ar visiem nodokļiem un piegādes izmaksas.

 

9. Preču piegāde

9.1. Pasūtot preces, Pircējs apņemas norādīt preču piegādes vietu.

9.2. Pircējs apņemas pats pieņemt preces. Gadījumā, ja Pircējs pats nevar pieņemt preces, un preces tiek piegādātas uz norādīto adresi un pamatojoties uz citiem Pircēja sniegtajiem datiem, Pircējam nav tiesību izvirzīt Pārdevējam pretenzijas par preču piegādi nepiemērotam subjektam.

9.3. Preces piegādā Pārdevējs vai viņa pilnvarots pārstāvis.

9.4. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircējam preces saskaņā ar preču aprakstītajiem nosacījumiem. Šie nosacījumi neattiecas uz gadījumiem, kad Pārdevēja noliktavā nav nepieciešamo preču un Pircējs tiek informēts, ka viņa pasūtītās preces nav pieejamas. Vienlaikus Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var aizkavēties neparedzētu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šajā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un vienoties par preču piegādi.

9.5. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpumiem, ja preces netiek piegādātas Pircējam vai netiek piegādātas laikā Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.

9.6. Preču piegādes brīdī Pircējam kopā ar Pārdevēju vai viņa pilnvaroto pārstāvi jāpārbauda sūtījuma stāvoklis. Ja Pircējs paraksta pavadzīmi vai citu dokumentu par sūtījuma pieņemšanu un nodošanu, tiek uzskatīts, ka sūtījums ir piegādāts labā stāvoklī. Pamanot, ka piegādātā sūtījuma iepakojums ir bojāts (saspiests, slapjš vai citādi bojāts no ārpuses), Pircējam tas jāatzīmē rēķinā (pavadzīmē) vai citā dokumentā par sūtījuma nodošanu un pieņemšanu un, piedaloties Pārdevējam vai viņa pārstāvim, sastādīt sūtījuma bojājumu aktu brīvā formā. Ja Pircējs nepilda iepriekš minētās darbības, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības pret Pircēju par preces bojājumiem, ja šādus bojājumus izraisījusi iepakojuma bojājumi, kurus Pircējs nav atzīmējis iepriekš norādītajā veidā.

10. Preču kvalitātes un derīguma termiņa garantija

10.1. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka interneta veikalā esošās preces var neatbilst faktiskajam preces izmēram, formai un krāsai Pircēja izmantotā displeja īpašību dēļ.

10.2. Pārdevējs sniedz preču kvalitātes garantiju, kas ir spēkā noteiktu laika periodu atsevišķiem preču veidiem, kuru konkrētais termiņš un citi nosacījumi ir norādīti šādu preču aprakstos.

10.3. Ja Pārdevējs nesniedz kvalitātes garantiju atsevišķiem preču veidiem, tiek piemērota attiecīgajos tiesību aktos paredzētā garantija.

10.4. Pārdevējs nenodrošina precēm garantijas servisu, katrā konkrētajā gadījumā novirzot Pircēju uz garantijas servisa centru.

11. Atbildība

11.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas veidlapā norādīto datu pareizību. Ja Pircējs reģistrācijas veidlapā nenorāda precīzus datus, Pārdevējs nav atbildīgs par no tā izrietošajām sekām.

11.2. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas, izmantojot šo interneta veikalu.

11.3. Pircējs ir atbildīgs par savu pieteikšanās datu nodošanu trešajām personām. Ja “izsekot.lv” sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kura interneta veikalā pieteicās, izmantojot Pircēja pieteikšanās datus, Pārdevējs uzskata šo personu par Pircēju.

11.4. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumi radušies tādēļ, ka Pircējs, neatkarīgi no Pārdevēja ieteikumiem un savām saistībām, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, lai gan viņam ir nodrošināta tāda iespēja.

11.5. Ja Pārdevēja interneta veikalā ir saites uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai personu vietnēm, Pārdevējs nav atbildīgs par tajās ietverto informāciju vai tajās veiktajām darbībām, Pārdevējs šīs vietnes neapkalpo, nekontrolē un nepārstāv.

11.6. Zaudējumu rāšanās gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus.

12. Pārdevēja piemērotie mārketinga pasākumi

12.1. Pārdevējs interneta veikalā “izsekot.lv” var iniciēt dažādas akcijas pēc saviem ieskatiem.

12.2. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji, bez brīdinājuma mainīt akciju noteikumus, kā arī atcelt akcijas.

13. Informācijas apmaiņa

13.1. Pārdevējs visus paziņojumus nosūta uz Pircēja reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi.

13.2. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus nosūta, izmantojot Pārdevēja interneta veikala sadaļā “Kontakti” norādītos saziņas līdzekļus.

14. Nobeiguma noteikumi

14.1. Šie noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem.

14.2. Attiecības, kas rodas, pamatojoties uz šiem Noteikumiem, regulē Lietuvas Republikas tiesību akti.

14.3. Visas domstarpības, kas radušās saistībā ar šo Noteikumu izpildi, tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos, strīdi tiek risināti Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

15. Pircējs uzņemas pilnu atbildību par mūsu piedāvātā aprīkojuma lietošanu. Pircējs ir atbildīgs par aprīkojuma neatļautu izmantošanu saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem.